Algemene voorwaarden

  1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tot het gebruik van het platform ‘UNIZO Startersplatform’, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de gebruiker van deze tool (de Gebruiker), zelf al worden deze laatste nadien meegedeeld. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De Gebruiker erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.

  2. UNIZO Startersplatform is enkel bedoeld als een instrument om op een eenvoudige en transparante manier een gepersonaliseerd ondernemingsplan op te maken. De inhoud die door de Gebruiker wordt ingevuld binnen het UNIZO Startersplatform, valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf. UNIZO garandeert dan ook op geen enkele manier dat de inhoud die door de Gebruiker wordt ingegeven, correct of volledig zou zijn. UNIZO garandeert eveneens op geen enkele manier dat het plan dat de Gebruiker verkrijgt uit UNIZO Startersplatform enige garantie biedt op de slaagkansen van de onderneming, noch op het behalen van bepaalde voordelen bij of overeenkomsten met derden. De verantwoordelijkheid van UNIZO beperkt zich in dat verband uitsluitend tot het ter beschikking stellen van UNIZO Startersplatform. 

  3. UNIZO doet al het mogelijke om de hoogste kwaliteit te garanderen in haar dienstverlening. De Gebruiker erkent evenwel dat UNIZO niet aansprakelijk kan worden gesteld indien UNIZO Startersplatform om technische of organisatorische redenen tijdelijk niet beschikbaar is, noch indien bepaalde informatie die in UNIZO Startersplatform verwerkt is niet – geactualiseerde of onjuiste informatie zou bevatten, behalve in geval van opzettelijke fout of bedrog in hoofde van UNIZO of haar aangestelden.

  4. UNIZO behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. De terbeschikkingstelling van UNIZO Startersplatform kan dan ook op geen enkele manier beschouwd worden als een gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten op deze tool, noch op de door UNIZO of de onder haar ressorterende organisaties gedeponeerde woord – of beeldmerken.

  5. De Gebruiker waakt erover dat hij UNIZO Startersplatform niet gebruikt op een manier die ingaat tegen de wet of die de rechten van derden kan schenden. Indien UNIZO reden zou hebben om hieraan te twijfelen, behoudt zij zich het recht voor de gebruiker de verder toegang tot UNIZO Startersplatform te ontzeggen. 

  6. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel worden gebracht.